LINE LINE
먹을거리
먹을거리
 • 도톤보리에 대해
 • 400년 기념 콘텐츠
 • 도톤보리 연표
 • 도톤보리 사진관
 • 상점회에 대해
 • 문의하기
 • 먹을거리
 • 놀거리
 • 쇼핑
 • 볼거리
 • 미나미 관광정보
 • 오시는 길

Food&Eat

RA-MEN SHI-TEN-NOH RA-MEN SHI-TEN-NOH
RA-MEN SHI-TEN-NOH RA-MEN SHI-TEN-NOH RA-MEN SHI-TEN-NOH RA-MEN SHI-TEN-NOH

담백한 돈코츠 스프를 베이스로, 간장 · 소금 · 된장의 세 가지 맛을 선택할 수 있습니다.
추천 메뉴는 사천왕라멘(870엔), 라쟌멘(890엔), 챠슈 라멘(950엔)

점포정보

점포명 RA-MEN SHI-TEN-NOH
주소 1-7-25 Dotonbori, Chuo-ku, Osaka
업종 라멘
TEL 06-6212-6350
URL http://www.shitennou.jp/
영업시간 Open 24 hours.
정기휴일 Open Everyday
back
도톤보리상점회 지도
 • 도톤보리에 대해
 • 400년 기념 콘텐츠
 • 도톤보리 연표
 • 도톤보리 사진관
 • 상점회에 대해
 • 문의하기